چرا باید از چرخ صندلی خود مراقبت کنید ؟ چرا باید از چرخ صندلی خود مراقبت کنید ؟ هیچ کس نمیخواهد روی صندلی آسیب دیده بنشیند، بنابراین مهم است که از هر جنبه ای مراقب صندلی چرخدار خود باشید، اگر دوست دارید که یک زندگی طولانی و موثر داشته باشید. حتی کوچکترین مشکلات صندلی