نصب قطعات مختلف صندلی و دستورالعمل آن نصب قطعات مختلف صندلی : چگونه می توان صندلی خود را به ارتفاع مد نظر تبدیل کرد ؟ صندلی خود را به سمت بالا چرخانید و روی سطح صاف قرار دهید. یک آچار لوله بگیرید و شفت را بچرخانید و سیلندر قدیمی